Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Ohlédnutí za akcí Dotace pro obce k výzvám IROP

12.11.2015

Na konci října Eurocentrum ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR uspořádalo pro zájemce seminář Dotace pro obce k výzvám IROP. Seminář byl zacílen zejména pro zástupce obcí s rozšířenou působností, kterým představil aktuální výzvy z Integrovaného regionálního programu. Témata semináře byla: územní plány, regulační studie a úplné elektronické podání. Během semináře padlo několik dotazů, ke kterým přinášíme odpovědi.

Otázky a odpovědi k výzvě č. 3 a 9 (regulační plány, územní studie)

  • Je nutné, aby smlouvu s vítězným dodavatelem schvalovalo zastupitelstvo, mohla by ji schválit pouze rada?

Zastupitelstvo dle podmínek výzvy schvaluje pouze zadání územního plánu zhotoviteli (počátek realizace projektu). Způsob schválení smlouvy s dodavatelem není v podmínkách výzvy stanoveno, podléhá směrnicím dané ORP.

 

  • Co všechno je možné zahrnout pod veřejná prostranství?

Veřejná prostranství jsou definována v § 2 stavebního zákona s odkazem na § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Rovněž §7 vyhlášky 501/2006 Sb. se odkazuje na definici veřejných prostranství uvedených v §34 zákona č. 128/2000 Sb.; tento paragraf umožňuje vymezení veřejných prostranství jako funkčních ploch v územním plánu. (= „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)

 

  • Je možné vybrat dodavatele na základě architektonické soutěže? Jsou odměny pro vítěze způsobilými výdaji?

Ano, je to možné. Odměny pro vítěze nebude možné zařadit mezi způsobilé výdaje.

 

  • Jak bude nahlíženo na situaci, když by např. měsíc před koncem doby udržitelnosti soud nebo KÚ zrušil regulační plán? Zde by příjemce již neměl možnost do konce doby udržitelnosti RP znovu vydat. Vedlo by to k nutnosti dotaci vrátit? Nebo by zde byl příjemci dán nějaký nový termín na znovuvydání a nabytí účinnosti RP? V tuto chvíli je to trochu předčasná a teoretická otázka. Pro žadatele je však další postup důležitý již teď, protože to může výrazně ovlivnit rizikovost celé dotace a rozhodování žadatele, zda projekt podat či nikoliv.

Pokud bude žadatel problém komunikovat a snažit se řešit, může dojít ze strany Řídícího orgánu k úpravě Rozhodnutí  o poskytnutí dotace a může dojít k úpravě data udržitelnosti. Ovšem takovéto rozhodnutí nelze v současné době předjímat a problém bude řešen individuálně. Pokud žadatel problém komunikovat a řešit nebude a na konci doby udržitelnosti (v době podání Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu) nebude daný RP účinný, bude muset dojít k navrácení dotace.  

 

  • Je možné zažádat na Územní studii řešící dopravní napojení města Dvůr Králové na budoucí vedení dálnice D11? V politice územního rozvoje není přímo uvedeno napojení, ale jen vymezení pokračování koridoru dálnice (kapitola 5, odstavec 100, R11). V příkladech k ÚS na dopravní infrastrukturu v  Programovém dokumentu je uvedeno, že na území správního obvodu ORP se má nacházet dopravní koridor uvedený v PÚR (což zde naplněno není), ale v  kritériích přijatelnosti je požadavek, aby akce řešená ÚS byla ve vazbě na TEN-t nebo na záměry vyplývající z PÚR (což už, jak se domníváme, naplněno je).

Tento záměr je relevantní. D11 i R11 jsou uvedeny v PÚR a jsou označeny jako součást TEN-T. ÚS na veřejnou dopravní infrastrukturu podpořené ze SC 3.3 IROP musí prokázat vazby na TEN-T/PÚR a napojení města na přilehlý koridor je vazba dostatečná. Žadatel musí vazby popsat v Podkladech pro hodnocení a zde nepředpokládáme žádný problém.

 

  • Jsou již k dispozici stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování, na které se specifická Pravidla pro žadatele a příjemce v části Právní a metodický rámec odvolávají?

Na stránkách Ústavu územního rozvoje byly zveřejněny následující dokumenty: Osnova zadání ÚS a Metodický návod pro pořízení a zpracování ÚS veřejného prostranství. Zadání ÚS krajiny se připravuje, proto prosíme, abyste sledovali stránky  www.uur.cz.

 

Otázky a odpovědi k výzvě č. 4 (úplné elektronické podání):

  • Mohou do výzvy č. 4 žádat také ORP?

Ano, i obce patří mezi oprávněné žadatele, ale v této výzvě mohou žádat pouze na projektové záměry související s výkonem jejich samostatné působnosti. Aktivity, které řeší v rámci své přenesené působnosti, nejsou způsobilé. Zároveň je podmínkou, aby projektový záměr spočíval v pořízení upraveného, konfigurovaného nebo nově vybudovaného informačního systému, který by splňoval minimálně jeden z parametrů uvedených ve výzvě.

Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty